PREAMBUŁA

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości świadczonych przez nas usług oraz maksymalnego bezpieczeństwa danych, które są przekazywane do Systemu podczas rozmowy z Bot-em (jeśli jesteś Kandydatem) lub wpisywane bezpośrednio(jeśli jesteś Rekruterem), dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były odpowiednio chronione.

W związku z powyższym gromadzimy tylko takie informacje, które są nam niezbędne do wspierania procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Pracodawców oraz do usprawniania naszych usług.Odbywa się to wyłącznie za Twojązgodą. Zebrane informacje wykorzystujemy jedynie w związku ze świadczonymi przez nas usługami. Nie przekazujemy zgromadzonych przez nas danych stronom trzecim bez Twojej wiedzy i zgody.

W celu poznania sposobów ochrony otrzymywanych przez Emplocity Sp. z o.o. danych oraz mechanizmów ich przekazywania i wykorzystywania, a także przysługujących Ci praw dotyczących Twoich danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności oraz Regulaminem.

I. Definicje

 • Administrator - EMPLOCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ulicy Nowogrodzkiej nr 51, III piętro;
 • Bot – udostępniona przez Administratora funkcjonalność Systemu, oparta o platformę Messenger oraz Facebook Chat, zaimplementowana na stronie internetowej Administratora, Pracodawcy lub na innej stronie internetowej przy pomocy, której Kandydat w trakcie interaktywnej konwersacji z inteligentnym programem komputerowym tworzy lub uzupełnia Profil;
 • Kandydat – osoba fizyczna wyrażająca zainteresowanie nawiązaniem stosunku pracy lub współpracy z Pracodawcą;
 • Pracodawca – podmiot, na rzecz którego Administrator świadczyusługędostępu do systemu wspierającego proces rekrutacji, na podstawie odrębnie zawartej z Pracodawcą umowy regulującej prawa i obowiązku stron Pracodawcy oraz Emplocity;
 • Rekruter – osoba korzystająca z Systemu w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w imieniu i na rzecz Pracodawcy;
 • Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności przygotowana przez Administratora, zawierająca zbiór informacji o tym, jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane w związkuz korzystaniem z Systemu;
 • Profil – funkcjonalność Systemu, zawierająca dane osobowe, które Kandydat udostępniłpodczas rozmowy z Botem, pozwalająca Kandydatowi na przekazywanie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności Pracodawcom;
 • Regulamin – Regulamin korzystania z serwisu Emplocity;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • System – serwis internetowy stworzony Administratora, który obejmuje także Bota-prowadzącego w sposób automatyczny konwersacje z Kandydatami, umożliwiającydopasowanie Kandydatów do konkretnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Pracodawców.

II. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

EMPLOCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ulicy Nowogrodzkiej nr 51, III piętro, administruje Twoimi danymi osobowymi w związku z korzystaniem przez Ciebie z Systemu.

Jeżeli masz pytania dotyczącedziałania Bota, Systemu, administrowania Twoimi danymi osobowymi przez Administratora lub praw jakie Ci przysługują, skontaktuj się z nami za pośrednictwem maila: kontakt@emplocity.pl.

III. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych.

Jeśli jesteś Kandydatem Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:
 • Do prowadzenia procesów rekrutacyjnych:

  Na podstawie otrzymanych od Ciebie, podczas rozmowy z Botem, danych osobowych System stworzy Profil, który następnie zostanie wstępnie dopasowywany do procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Pracodawców. W celu stworzenia Twojego Profilu zbieramy dane osobowe obejmujące:imię, nazwisko, adres do korespondencji, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne niż ww. dane, które samodzielnie i dobrowolnie udostępnisz podczas rozmowy z Botem (w tym zdjęcie).

  Podstawa prawna-> Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi na rzecz Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeśli jesteś Rekruterem Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • Do prowadzenia procesów rekrutacyjnych:

  Po zawarciu pomiędzy Administratorem a Pracodawcą umowy na świadczenie usługi dostęp udo systemu wspierającego proces rekrutacji, Administrator udostępni wskazanym przez Pracodawcę Rekruterom dostęp do Systemu. Aby móc korzystać z Systemu jako Rekruter będziesz musiał samodzielnie zalogowaćsię do Systemu. Po zalogowaniu, będziesz mógłpodać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail, telefon oraz zdjęcie. Dane te zostaną umieszczone w zaproszeniu, które wyślesz do wybranych Kandydatów.

  Podstawa prawna-> Niezbędność do wykonania umowy o świadczenieusługi na rzecz Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

A ponadto, bez względu na to czy jesteś Kandydatem czy Rekruterem, Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • Do dochodzenia roszczeń:

  W celu ustalenia, dochodzenia oraz egzekucji ewentualnych roszczeń wynikających ze sposobu, w jaki korzystasz z usług, Administrator może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie, takie jak: imię, nazwisko oraz inne dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli jest to niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

  Podstawa prawna -> prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 • Realizacja uprawnień przysługujących osobie, której dane osobowe są przetwarzane:

  W celu umożliwienia Ci skorzystania z uprawnień wynikających z RODO, w szczególności dot. możliwości składania skarg, zapytań oraz wniosków, Administrator ma prawo do przetwarzania w tym celu niektórych Twoich danych osobowych.

  Podstawa prawna -> Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu osobom, których dane osobowe są przetwarzane, realizacji uprawnień wynikających z RODO.

 • Badanie satysfakcji Kandydatów i Rekruterów

  W celu przeprowadzania badania poziomu zadowolenia z korzystania z Bota lub Systemu oraz innych usługświadczonych przez Administratora oraz aby ulepszyć i ułatwić korzystanie z nich, Administrator może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie, takie jak: imię i nazwisko, odpowiedzi na nasze pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych w badaniu.

  Podstawa prawna -> Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie jakości świadczonych usług.

 • Marketing usług oferowanych przez Administratora:

  W celu umożliwienia Ci zapoznania się z oferowanymi przez nas usługami przetwarzamy Twoje dane dot. imienia i nazwiska, firmy w której jesteś zatrudniony, adresu e-mail oraz nr telefonu. Na podstawie Twojej dodatkowej zgody, Administrator ma prawo przesyłać Ci wiadomości na adres e-mail oraz, ewentualnie kontaktować się telefonicznie, w celu zaprezentowania swoich usług.

  Podstawa prawna-> Zgoda osoby, której dotyczą dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzieo dpowiednio art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usługdrogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, stosownie do zakresu wyrażonej zgody.

IV. Przekazanie danych Kandydata Pracodawcy

Jeślijesteś Kandydatem System sprawdza czy Twój Profil pasuje do ofert pracy zamieszczonych przez Pracodawcę.Jeśli tak, Pracodawca otrzyma powiadomienia w Systemie o znalezieniu Kandydata i będzie mógłza poznać się z Twoim Profilem, który na tym etapie nie zawiera żadnych danych osobowych. Pracodawca może zaprosić Cię do kontaktu, wtedy Bot przekaże Ci informację o Pracodawcy, który chce Cię poznać.Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych Pracodawcy, Pracodawca otrzyma pełenwgląd we wszystkie informacje zawarte w Profilu, w tym dane kontaktowe. W tym momencie udział Administratora siękończy, a proces rekrutacyjny prowadzi samodzielnie zainteresowany Pracodawca.

Administrator zastrzega, iż nie gwarantuje Kandydatowi, że zostanie dopasowany do jakiejkolwiek oferty pracy. Jednocześnie Kandydat zrzeka się w maksymalnym, prawnie dopuszczalnym zakresie, jakichkolwiek roszczeń względem Administratora wynikających lub mogących wyniknąć z niepowodzenia procesu rekrutacyjnego

V. Konieczność podania danych podczas korzystania z usług Systemu ?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługświadczonych przez Administratora. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dopasowywanie Twojego Profilu do publikowanych przez Pracodawców ofert pracy (jeżelijesteś Kandydatem) lub nie będziemożliwe prowadzenie przez Ciebie procesu rekrutacji w imieniu i na rzecz Pracodawcy (jeżeli jesteś Rekruterem).

VI. Dopasowywanie Profili do ofert pracy

Administrator podejmuje starania w celu jak najlepszego dopasowania Profili do ofert pracy (profilowanie).

Profilowanie danych dotyczy Ciebie jeślijesteś Kandydatem. Administrator przetwarza dane osobowe które podałeś podczas rozmowy z Botem. Są one wykorzystywane do automatycznego stworzenia profilu zawodowego, zgodnie z wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami oraz Twoimi preferencjami. Tak stworzony Profil Administrator dopasowuje następnie do wymagań wskazanych przez Pracodawców w opublikowanych ofertach pracy. Administrator nie wykorzystuje informacji o Kandydacie, które nie sązwiązane z rozwojem zawodowym i planowaną karierą.

VII. Cookies

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są na urządzeniu, z którego łączyszsię z Systemem (np. komputer lub smartfon). Pliki cookies są przeznaczone do przechowywania informacji o sposobie korzystania przez Ciebie z Systemu. Zawierają one nazwę strony internetowej, swój unikalny numer oraz czas przechowywania informacji na urządzeniu, za pośrednictwem którego łączyłeśsię z Systemem.

Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu, z którego łączyłeś się z Systemem, pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Administrator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej, w tym Systemu, do Twoich indywidualnych preferencji
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników Systemu. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Systemu do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności Systemu;
 • zbierania statystyk i poprawy funkcjonowania Systemu. Zanonimizowane dane statystyczne sąprzekazywane niektórym klientom Administratora w celu oceny skuteczności ich działań rekrutacyjnych.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowuje się je do momentu opuszczenia Systemu (poprzez wejście na innąstronę,wylogowanie lub wyłączenieprzeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego łączyłeśsię z Systemem, do czasu ich samodzielnego usunięcia lub do czasu ich usunięcia z uwagi na upływ czasu wynikający ustawień przeglądarki.

Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokowaćobsługęplików cookies lub każdorazowouzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu, z którego łączysz się z Systemem.

Administrator informuje, że zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej mogąograniczyćdostęp do niektórych funkcji Systemu

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

VIII. Administrator wykorzystuje następujące narzędzia dotyczące analizy oraz komunikacji

 • Google Analytics

  Witryna internetowa emplocity.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalnościstron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika(włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

  Emplocity aktywowałoanonimizację adresu IP, w związku z czym Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturętechnicznąznajdującąsię w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twojąprzeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. W celu zapobieżeniu rejestrowania plików cookies dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, możeszzainstalowaćwtyczkę do przeglądarkiznajdującąsię pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.”

  Dodatkowe informacje: Google Analytics Warunki usługi:https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, jak również polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 • Google Tag Manager

  Witryna internetowa emplocity.pl korzysta z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu. Google Tool Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tool Manager aktywuje inne tagi, które z kolei zbierają dane w razie potrzeby. Jednakże, Google Tool Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeślidezaktywacja została wykonana na poziomie domeny lub pliku cookie, to zachowuje ważnośćdla wszystkich tagów śledzenia, jeżelisą one zaimplementowane w Google Tag Manager.

  Z pomocą Google Tag Manager kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszych stron. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji naszych stron internetowych.

  Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą Twojego zachowania na stronie.

  Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlanesą na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com.

  Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

IX. Przekazywanie danych osobowych

Poza Pracodawcami, którym Administrator przekazuje dane w sposób opisany w punkcie IV niniejszej Polityki Prywatności, Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe także następującym podmiotom:

Podmioty przetwarzające
Administrator współpracuje z podmiotami, które przetwarzają dane osobowe Kandydatów wyłącznie na polecenie Administratora. Dotyczy to m.in wysyłki wiadomości e-mail, oraz wspierania usług Systemu (np. automatyczne stworzenie Profilu Kandydata). Wszystkie podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych mają siedzibę na terytorium Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

Uprawnione organy państwowe
Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe Kandydatów na polecenie uprawnionych organów państwowych np. Prokuratury, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

X. Czas przechowywania danych

Dane osobowe Kandydata przechowujemy przez okres korzystania przez niego z Systemu, dla celów realizacji świadczonej na rzecz Kandydata usługi. Po zakończeniu korzystania przez Kandydata z Systemu, Profil Kandydata, wraz z większością jego danych osobowych, zostanie usunięty, z wyłączeniem następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, informacji o procesach rekrutacyjnych, do których Kandydat został rekomendowany oraz zaproszony oraz informacji o wyrażonych zgodach. Powyższe dane Administrator będzie przechowywał przez okres kolejnych 3 lat, od usunięcia Profilu, dla celów rozpatrywania ewentualnych skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Systemu.

Dane osobowe Rekruterów przechowujemy przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Pracodawcą, na podstawie której Rekruter uzyskuje dostęp do Systemu. Po zakończeniu umowy z danym Pracodawcą lub po złożeniu przez Rekrutera wniosku o usunięcie jego danych, większość danych osobowych Rekrutera, zostanie usunięta, z wyłączeniem następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, informacji o prowadzonych przez Rekrutera procesach rekrutacyjnych oraz informacja o wyrażonych zgodach. Powyższe dane Administrator będzie przechowywał przez okres kolejnych 3 lat od usunięcia danych Rekrutera dla celów rozpatrywania ewentualnych skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Systemu.

Dane osobowe przetwarzane z związku z działaniami marketingowymi Administratora, będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia lub wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub kontakt telefoniczny.

XI. Prawa wszystkich użytkowników związane z przetwarzania ich danych osobowych

Poniżej wskazujemy jakie prawa przysługują Kandydatowi, Rekruterowi oraz użytkownikom, którzy wyrazili zgodę marketingową w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora. W celu skorzystania z któregokolwiek z poniższych praw zachęcamy do kontaktu z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@emplocity.pl

 • Wycofanie zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
  Kandydat oraz Rekruter ma prawo do cofnięcia każdej zgody, która została przez niego udzielona w momencie rozpoczęcia korzystania z Systemu lub zainicjowania rozmowy przez Bota. Cofnięcie danej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Jednocześnie, cofnięcie danej zgody przez Kandydata lub Rekrutera nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonywanego przez Administratora przed jej cofnięciem.

  Użytkownik, który wyrazi łzgodę marketingową może w każdym czasie jąodwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

  Cofnięcie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla osoby, która wycofała zgodę. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z Systemu, które jest możliwe wyłącznie na podstawie uprzednio wyrażonej zgody (np. ujawnienie Profilu Pracodawcy).

 • Sprzeciw wobec wykorzystania danych (art. 21 RODO)
  Kandydat oraz Rekruter ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Użytkownik, który wyraził zgodę marketingową może w każdym czasie złożyć sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
  Rezygnację przez Kandydata z otrzymywania powiadomień o dopasowanych ofertach pracy w formie powiadomień przez Bota, Administrator uznaje za złożenie przez Kandydata sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w tym na profilowanie, w celu dopasowania oferty pracy.

  Jeżeli sprzeciw Kandydata lub Rekrutera okaże się zasadny, a Administrator nie będzie dysponował inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych odpowiednio Kandydata lub Rekrutera, zostaną usunięte te dane osobowe, wobec wykorzystywania których wniesiono sprzeciw.

 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
  Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. W przypadku przesłania przez Kandydata lub Rekrutera żądania usunięcia wszystkich danych osobowych, Administrator będzie traktować takie żądanie jako żądanie usunięcia automatycznie stworzonego Profilu - w przypadku Kandydata lub jako żądanie usunięcia dostępu do Systemu - w przypadku Rekrutera.

  Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia danych jeżeli:

  • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
  • wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych i sprzeciw okazał się zasadny;
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

  Administratorowi przysługuje uprawnienie do zachowania niektórych danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, informacji o procesach rekrutacyjnych do których Kandydat został rekomendowany oraz zaproszony, informacji o prowadzonych przez Rekrutera procesach rekrutacyjnych oraz informacja o wyrażonych zgodach, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Systemu.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  Każdy użytkownik ma prawo żądać aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Administrator uniemożliwi korzystanie z Systemu, w zakresie w jakim wymaga to korzystania z danych osobowych objętych żądaniem lub podejmie działania w celu ograniczenia prowadzonych działań marketingowych.

  Każdy użytkownik jest uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

  • gdy kwestionuje prawidłowość podanych danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, lecz nie dłużej niż 14 dni;
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a dany użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • gdy podane przez danego użytkownika dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały wybrane lub wykorzystywane, lecz są potrzebne użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy Kandydat lub Rekruter wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych – ograniczenie następuje wtedy na czas potrzebny do zbadania, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu odpowiednio Kandydata lub Rekrutera.
 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
  Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane w ramach Systemu. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawie żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
  • uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  Każdy użytkownik ma prawo do sprostowania podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe. W każdym czasie użytkownik ma również prawo do uzupełnienia swoich danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  Każdy użytkownik ma prawo do otrzymania przekazanych Administratorowi swoich danych osobowych, jak również do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych. Każdy użytkownik ma również prawo żądać, by jego dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

  Dane osobowe Kandydata zostaną wysłane w postaci pliku tekstowego w formacie json, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 • Czas spełnienia żądania
  Jeżeli, chcesz skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień, Twoje żądanie zostanie spełnione(bądź w uzasadnionych okolicznościach Administrator odmówi jego wykonania) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Administratora stosownego żądania. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie w stanie spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, żądanie to zostanie spełnione je w ciągu kolejnych 14 dni, informując Cię uprzednio o przedłużeniu terminu.

  Ze względów technicznych, Administrator może potrzebować do 72 godzin na dokonanie aktualizacji wskazanych przez Ciebie danych. Może to skutkować tym, iż w trakcie aktualizacji otrzymasz powiadomienie, z których otrzymywania zrezygnowałeś.

XII. Skargi, pytania i wnioski

Każdy użytkownik może zgłaszać skargi, pytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień za pośrednictwem maila: kontakt@emplocity.pl.

Jeżeli uważasz,że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIII. Jak Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Administrator podejmuje należyte starania, aby ochrona danych osobowych była na odpowiednio wysokim poziomie. W tym celu Administrator używa szyfrowania dla wszystkich połączeń internetowych z użytkownikami Systemu, jak również do połączeń z serwisami firm trzecich oraz wykorzystuje dla zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzanych danych kryptograficznie podpisane tokeny bezpieczeństwa. Ponadto przetwarzane przez Administratora dane są umieszczone na bezpiecznych serwerowniach zabezpieczonych zgodnie z najwyższymi standardami, a oprogramowanie wykorzystywane do ich zabezpieczenia jest stale aktualizowane celem wyeliminowania możliwych luk bezpieczeństwa. Dostęp do serwerów, na których przetwarzane są dane osobowe, jest ograniczony do ściśle określonej grupy uprawnionych pracowników.

XIV. Informacja dotycząca przetwarzania danych w związku z korzystaniem z Facebook Messenger

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Facebook Messenger jest Facebook Ireland Ltd. Zasady przetwarzania danych udostępnionych przez użytkowników Facebook Messenger zostały zawarte w polityce prywatności Facebook-a dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/policy.php#.

XV. Aktualizacja Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom wynikającym bądź to ze zmian w przepisach powszechnie obowiązujących, bądź też w wyniku zmian w zakresie świadczonych przez Administratora usług. Administrator będzie informować o zmianach w Polityce Prywatności na stronie internetowej www.emplocity.pl.

Polityka Prywatności nie powoduje ograniczenia żadnych uprawnień przysługujących Kandydatowi lub Rekruterowi, określonych w Regulaminie.