5 najważniejszych trendów w 2024 w technologiach wewnętrznej komunikacji.

Jakie technologie i zjawiska będą definiowały komunikację wewnętrzną w bieżącym roku?

W dzisiejszym, dynamicznym środowisku biznesowym, komunikacja wewnętrzna odgrywa kluczową rolę w budowaniu silnej kultury organizacyjnej i zapewnianiu wysokiego poziomu zaangażowania pracowników. Jest to także bardzo istotne narzędzie wspierania efektywności operacyjnej. W niniejszym artykule postaram się przedstawić nasze przewidywania na rok 2024 - jakie trendy będą kształtować przyszłość komunikacji w miejscu pracy z perspektywy nowych technologii i zmian, które czekają nas w najbliższym czasie. Trendy te odzwierciedlają ewoluujący charakter komunikacji wewnętrznej i wskazują na konieczność adaptacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Poniżej przedstawiamy Państwu 5 najważniejszych trendów, które każda firma dbająca o silną kulturę organizacyjną i wysokie zaangażowanie pracowników, powinna mieć na uwadze:

  1. Zaangażowanie pracowników - zwiększanie zaangażowania w całej firmie, aby ludzie czuli się widziani i słyszani.
  2. Integracja sztucznej inteligencji - włączenie sztucznej inteligencji do komunikacji wewnętrznej na nowo zdefiniuje sposób, w jaki firmy wchodzą w interakcje, angażują i wzmacniają pozycję swoich pracowników.
  3. Komunikacja z pracownikami mobilnymi - praca zdalna nadal będzie w centrum uwagi, a komunikacja mobilna będzie odgrywać kluczową rolę w utrzymywaniu łączności zdalnych zespołów.
  4. Komunikacja w pracy hybrydowej - wraz z kontynuacją pracy zdalnej i hybrydowej kluczowe znaczenie będą miały skuteczne strategie komunikacji dla tych trybów pracy.
  5. Komunikacja wideo - treści wideo staną się ważnym narzędziem komunikacji wewnętrznej, redefiniując sposób, w jaki firmy dzielą się komunikatami.

Zaangażowanie pracowników

W 2024 roku jednym z najważniejszych trendów w komunikacji wewnętrznej będzie koncentracja na zaangażowaniu pracowników. Trend ten podkreśla potrzebę zwiększenia zaangażowania w całej firmie, aby ludzie czuli się widziani i słyszani, co czyni go najwyższym priorytetem w zakresie skutecznych strategii komunikacyjnych[3]. Z badania przeprowadzonego wśród komunikatorów wynika, że zaangażowanie pracowników jest nie tylko najważniejszym celem specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej, ale także najważniejszym wyzwaniem, jakie przed nimi stoi[3]. Aby zaradzić tej tendencji, zachęca się przedsiębiorstwa do przeprowadzania audytów komunikacji wewnętrznej w celu zidentyfikowania obszarów, w których mogą nie osiągnąć celu, i uzupełnienia wszelkich luk w zaangażowaniu.

Nacisk na zaangażowanie pracowników jest zgodny z szerszym naciskiem na tworzenie bardziej połączonego i włączającego środowiska pracy. Nadając priorytet strategiom, które sprawią, że pracownicy poczują się widziani i słyszani, organizacje mogą stawić czoła wyzwaniom związanym z pracą zdalną i hybrydową oraz umożliwić swoim pracownikom przyczynianie się do sukcesu organizacji.

Trend angażowania pracowników w komunikację wewnętrzną odzwierciedla ewoluujący charakter komunikacji w miejscu pracy, podkreślając znaczenie wspierania otwartego dialogu i przejrzystości w celu stworzenia bardziej połączonej i zaangażowanej siły roboczej. Wykorzystując ten trend, firmy mogą pracować nad budowaniem bardziej włączającej i przejrzystej kultury komunikacji, co ostatecznie prowadzi do zwiększonej motywacji, produktywności i innowacyjności.

Tendencja ta podkreśla rosnące uznanie dla kluczowej roli, jaką komunikacja odgrywa w napędzaniu sukcesu organizacji i zaangażowania pracowników w 2024 r., i jest zgodna z szerszą zmianą w kierunku bardziej włączających i przejrzystych strategii komunikacyjnych.

Integracja sztucznej inteligencji

Włączenie sztucznej inteligencji (ang. AI - Artificial Intelligence) do komunikacji wewnętrznej to znaczący trend w 2024 r. Sztuczna inteligencja może na nowo zdefiniować sposób, w jaki firmy wchodzą w interakcje, angażują się i wzmacniają pozycję swoich pracowników. Sztuczną inteligencję można wykorzystać do automatyzacji rutynowych zadań, takich jak planowanie spotkań i wysyłanie przypomnień, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na bardziej zasadniczej, najbardziej wartościowej części swojej pracy. Ponadto sztuczną inteligencję można wykorzystywać do analizowania danych i zapewniania wglądu w zaangażowanie pracowników i skuteczność komunikacji, umożliwiając firmom podejmowanie opartych na danych decyzji dotyczących ich strategii komunikacyjnych[2].

Należy jednak unikać typowych błędów przy wdrażaniu AI w komunikacji wewnętrznej. Częstym błędem jest nadmierne poleganie na sztucznej inteligencji i zaniedbywanie ludzkiego elementu komunikacji. Sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, istotne jest jednak ustalenie jasnych wytycznych i zasad dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w komunikacji wewnętrznej, aby zapewnić jej etyczne i efektywne wykorzystanie. Integracja sztucznej inteligencji z narzędziami komunikacji wewnętrznej odzwierciedla ciągłą transformację praktyk komunikacyjnych w celu zaspokojenia potrzeb dynamicznej i rozproszonej siły roboczej. W 2024 ten trend się jedynie wzmocni i stanie się elementarnym narzędziem budowania sukcesu organizacji i zwiększania zaangażowania pracowników.

Komunikacja z pracownikami mobilnymi

Praca mobilna i zdalnej będzie w roku 2024 r. nadal ważnym wyzwaniem dla komunikacji w ramach organizacji. Postępująca zmiana w kierunku bardziej elastycznych i rozproszonych zespołów sprawia, że praca zdalna staje się coraz bardziej powszechna, zaś komunikacja mobilna staje się kluczowym narzędziem zapewniającym łączność i zaangażowanie zdalnych zespołów. Narzędzia komunikacji mobilnej, takie jak komunikatory internetowe i wideokonferencje, czy też dedykowane aplikacje umożliwiają pracownikom bezproblemową komunikację i współpracę, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.

Trend komunikacji mobilnej i pracy zdalnej podkreśla także znaczenie tworzenia kultury zaufania i odpowiedzialności w organizacji. Stawiając na pierwszym miejscu przejrzystość i otwartą komunikację, firmy mogą wzmacniać poczucie więzi i zaangażowania wśród zdalnych zespołów,co jeszcze bardziej wzmocni motywację, produktywność i innowacyjność pracowników.

Komunikacja w pracy hybrydowej

Rok 2024 będzie kolejnym rokiem pod hasłem pracy zdalnej i hybrydowej. Skuteczne strategie komunikacji będa miały kluczowe znaczenie dla zachowania kohezji zespołów i zapewnienia wysokiej produktywności w całej organizacji. Jednym z kluczowych aspektów tego trendu jest konieczność zbudowania zaufania i bezpieczeństwa poprzez niezawodną komunikację. Wiąże się to z zapewnieniem jasnej i spójnej komunikacji, aby pracownicy byli poinformowani i wspierani, szczególnie w kontekście ciągłych zmian w organizacji pracy.

Przejście na hybrydową komunikację oznacza, że znaczenie platform i narzędzi cyfrowych w ułatwieniu płynnej komunikacji, będzie rosnąć. Firmy implementujące złożone modele pracy hybrydowej priorytetowo traktować będą implementacje technologii umozliwijajacych skuteczna komunikację elektroniczną, taką jak narzędzia do wideokonferencji, komunikatory internetowe, platformy do zarządzania projektami czy też dedykowane aplikacje - huby integrujące komunikację w firmie.

Zapewnienie komunikacji hybrydowej w miejscu pracy wpisuje się w szerszy temat integracji komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, ponieważ organizacje starać się będą zapewniać spójny przekaz - pomimo stosowania różnych kanałów i adresując różne grupy odbiorców. Integracja komunikacji jest niezbędna do utrzymania jednolitej kultury organizacyjnej i tożsamości, szczególnie w kontekście pracy zdalnej i hybrydowej.

Komunikacja wideo

Wykorzystanie komunikacji wideo w organizacjach będzie nadal rosło ze względu m.in. na na rosnące zapotrzebowanie na bardziej angażujące i efektywne sposoby przekazywania komunikatów w organizacjach. Treści wideo stały się popularnym i potężnym medium komunikacji, umożliwiającym bardziej dynamiczne i skuteczne dostarczanie informacji pracownikom. Trendowi temu sprzyja rosnąca dostępność narzędzi do tworzenia i udostępniania materiałów wideo, a także powszechna wśród pracowników znajomość i komfort korzystania z treści wideo. Wykorzystując komunikację wideo, organizacje mogą tworzyć bardziej spersonalizowane i atrakcyjne komunikaty, co może prowadzić do wyższego poziomu zaangażowania i absorpcji informacji przez pracowników. Treści wideo ułatwiają również bardziej autentyczną i przejrzystą komunikację ze strony kierownictwa, pomagając w budowaniu zaufania i więzi w organizacji.

Co więcej, korzystanie z komunikacji wideo jest zgodne z rosnącą powszechnością pracy zdalnej i hybrydowej, ponieważ zapewnia pracownikom bardziej ludzki i bezpośredni sposób komunikowania się ze sobą nawzajem oraz w ramach całej organizacji, niezależnie od fizycznej lokalizacji. Ogranicza to poczucie izolacji i wyłączenia, które może pojawić się w rozproszonych środowiskach pracy.

Podsumowanie

Rok 2024 oznacza dla organizacji wiele wyzwań w związku z dywersyfikacją geograficzną zespołów, pracą w trybach hybrydowych i zdalnych, a także konieczności zapewnienia spójnej, jasnej i docierającej do wszystkich pracowników komunikacji. Żaden z pracowników nie powinien czuć się pominięty i wyobcowany, gdyż wpływa to negatywnie na jego produktywność i związanie z pracodawcą. Rozwiązaniem tych problemów są odpowiednie zmiany organizacyjne, ale także inwestycje w szkolenia i nowe technologie, wspierające pracowników mobilnych i rozproszone zespoły.

Źródła:

Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką