PREAMBUŁA

Niniejszy „Regulamin korzystania z Systemu” (dalej „Regulamin”) określa warunki korzystania z internetowego Systemu prowadzonego przez Emplocity. Regulamin określazasady, prawa i obowiązki osób korzystających z Systemu. W niniejszym Regulaminie wskazane są również prawa i obowiązki leżące po stronie Emplocity związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, a także zakres odpowiedzialności związany ze świadczeniem wspomnianych usług. Aby przystąpić do korzystania z Systemu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oznacza zapoznanie się z ich treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną treść umowy na świadczenie przez Emplocity usług drogą elektroniczną.

I. O SERWISIE EMPLOCITY

System jest serwisem internetowym, który wspiera procesy rekrutacyjne prowadzone przez Pracodawców, pomagając w ten sposób Kandydatom znaleźć wymarzoną pracę. Kandydat, poprzez rozmowę z Botem tworzy swój Profil. System zebrane informacje dopasowuje do ofert pracy opublikowanych przez danego Pracodawcę. Jeżeli System odnajdzie Kandydata pasującego do wymagań określonych w ofercie Pracodawcy, przesyła Pracodawcy stosownąinformację wraz z zanonimizowanym profilem Kandydata. Jeśli Pracodawca wyrazi zainteresowanie profilem Kandydata, System przedstawia mu ofertę pracy, wraz z informacjąo Pracodawcy. Po wyraźnej zgodzie Kandydata na przekazanie jego danych osobowych Pracodawcy, Pracodawcy zostanie udostępniony pełen Profil Kandydata zawierający jego dane kontaktowe oraz inne dane które Kandydat przekazał podczas rozmowy z Botem. Od tego momentu proces rekrutacyjny prowadzony jest wyłącznie przez Pracodawcę, który staje sięadministratorem danych osobowych Kandydata. Korzystanie przez Kandydatów z Systemu jest darmowe, a rozmowa Kandydata z Botem nie skutkuje powstaniem żadnych stosunków prawnych pomiędzy Kandydatem a Pracodawcą.

II. DEFINICJE

 • Administrator – Emplocity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ulicy Nowogrodzkiej nr 51, III piętro
 • Bot – udostępniona przez Administratora funkcjonalność Systemu, oparta o platformę Messenger oraz Facebook Chat, zaimplementowana na stronie internetowej Administratora, Pracodawcy lub na innej stronie internetowej, przy pomocy której Kandydat w trakcie interaktywnej konwersacji z inteligentnym programem komputerowym tworzy lub uzupełnia Profil
 • Emplocity – Emplocity Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ulicy Nowogrodzkiej nr 51, III piętro, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470252, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 522 30075 85, nr REGON 146788578, kapitał zakładowy 21.200,00 złotych
 • Kandydat – osoba fizyczna wyrażająca zainteresowanie nawiązaniem stosunku pracy lub współpracy z Pracodawcą
 • Polityka Prywatności – dokument przygotowany przez Emplocity zawierający zbiór informacji o tym, jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane w związku z korzystaniem z usług Systemu
 • Pracodawca – podmiot, na rzecz którego Emplocity świadczy usługę dostępu do systemu wspierającego proces rekrutacji, na podstawie odrębnie zawartej z Pracodawcąumowy regulującej prawa i obowiązku stron Pracodawcy oraz Emplocity
 • Profil – funkcjonalność Systemu, zawierająca dane osobowe, które Kandydat udostępnił podczas rozmowy z Botem, pozwalająca Kandydatowi na przekazywanie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności Pracodawcom
 • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Systemu
 • Rekruter – osoba korzystająca z Systemu w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w imieniu i na rzecz Pracodawcy
 • System – serwis internetowy stworzony przez Emplocity, który obejmuje także Bota, prowadzącego w sposób automatyczny konwersacje z Kandydatami, umożliwiającydopasowanie Kandydatów do konkretnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Pracodawców
 • Umowa – umowa o świadczenie przez Emplocity na rzecz Kandydata usług drogą elektroniczną, zawierana poprzez rozpoczęcie konwersacji z Botem po uprzedniej akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności
 • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Emplocity na rzecz Kandydatów w oparciu o niniejszy Regulamin
 • Zaproszenie do procesu rekrutacji – zaproszenie do procesu rekrutacji, kierowane przez Pracodawcę do dowolnego Kandydata za pośrednictwem Bota. Zaproszenie do procesu rekrutacji nie jest wiążące i nie stanowi wiążącegozo bowiązania Pracodawcy do zatrudnienia Kandydata

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU PRZEZ KANDYDATA - ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Kandydata korzystania z Usług świadczonych przez Emplocity w ramach Systemu. Rozpoczęcie korzystania z Usług następuje z chwilą rozpoczęcia konwersacji z Botem przez Kandydata, po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Korzystanie z Systemu jest bezpłatne.
 2. Kandydat potwierdzając zapoznanie się z Regulaminem i wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z Systemu i oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni;
  2. jest uprawniony do zawarcia Umowy;
  3. podane przez niego dane nie naruszają i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  5. zapoznał się z Polityką Prywatności i świadomy jest praw, które mu przysługują w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Emplocity.
 3. Jawność danych Kandydata jest wyłączona, co wynika z zasad funkcjonowania Systemu. Pracodawcy majądostęp jedynie do zanonimizowanego Profilu Kandydata – informacji dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego, dodatkowych kursów itp., bez możliwości podglądu zdjęcia, danych osobowych, danych kontaktowych lub jakichkolwiek innych, które pozwalałyby na identyfikację Kandydata bez jego wiedzy i zgody. Pracodawca otrzymuje wygenerowany Profil Kandydata zawierający danych osobowe i kontaktowe, dopiero po wyrażeniu jednoznacznej zgody Kandydata na przekazanie danych osobowych Kandydata Pracodawcy oraz zgody na otrzymanie Zaproszenia do procesu rekrutacji. Pracodawca z chwilą otrzymania danych osobowych Kandydata zawartych w wygenerowanym Profilu, staje się ich administratorem i dokonuje ich przetwarzania na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność.
 4. Kandydat w celu prawidłowego przebiegu współpracy z Emplocity powinien podawać prawdziwe dane i informacje na swój temat oraz na bieżącoaktualizować Profil.
 5. Emplocity zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu, jeżeli stwierdzi, iż podane przez Kandydata dane lub informacje są nieprawdziwe.
 6. Umowa zostaje zawarta na czas korzystania przez Kandydata z Systemu (umowa na czas nieokreślony).
 7. Kandydat jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Systemu;
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i naruszających prywatność innych osób korzystających z Systemu.
 8. Kandydat ma prawo w każdym czasie korzystać z Usług za pośrednictwem Systemu oraz edytowania wprowadzonych danych.
 9. Kandydat może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostaćzłożone pisemnie na adres Emplocity lub mailowo na adres: kontakt@emplocity.pl.
 10. Kandydat może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w trybie natychmiastowym, a Emplocity może rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie Kandydata w przypadku stwierdzenia, że Kandydat naruszył postanowienia Regulaminu.
 11. Emplocity rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Profilu Kandydata z Systemu.
 12. Kandydat może rozwiązać Umowę poprzez zgłoszenie żądania „usunięcie Profilu”.
 13. Zaproszenia do procesu rekrutacji, składane Kandydatowi przez Pracodawcę, nie stanowią oferty, jej akceptacji, ani wiążącej umowy.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie informacje dotyczące zasad oraz przetwarzania danych osobowych Kandydatów przez Administratora zawarte są w Polityce Prywatności.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ EMPLOCITY

 1. Aby móc w pełnikorzystać z Usługi należy zapewnić:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML, HTML 5.0 javascript oraz PDF;
  3. dostęp do aplikacji Messenger i aktywne konto w serwisie Facebook.
 2. Emplocity zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Systemu
  2. modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Systemu
  3. zaprzestania działalności lub przeniesienia praw na inne podmioty oraz podjęcia innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z System
  4. usuwania Profili zawierających treści niezgodne z zawartą Umową, bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, propagujące przemoc, niemoralne lub naruszające dobre obyczaje
 3. Zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie oraz ujawnianie jakiejkolwiek części Systemu w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez automatyczny lub nieautomatyczny „scraping”.
 4. Zabrania się sprzedawania, przenoszenia albo cedowania swojego prawa do korzystania z Systemu, na osobętrzecią.
 5. Zabrania się udostępniania haseł oraz umożliwiania osobom trzecim z korzystania z Systemu w imieniu Kandydata.
 6. Emplocity zastrzega, że korzystanie z Systemu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet.
 7. Emplocity zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia Usługi w przypadku naruszania przez Kandydata Regulaminu.
 8. Z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3, Emplocity zobowiązujesię do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 9. Emplocity zastrzega sobie prawo usunięcia Profilu, jeśli dany Kandydat posiadał jużwcześniej Profil w Systemie i został on usunięty przez Emplocity.
 10. Emplocity nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Kandydatem a Pracodawcą.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek naruszenia postanowień Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które żadna strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Emplocity nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Kandydatów z Systemu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. za treść wiadomości wysyłanych przez Pracodawców, Kandydatów oraz Rekruterów oraz za treści przez nich udostępniane, które naruszają prawa lub dobra osób trzecich;
  3. utratę przez Kandydata danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych nieleżących po stronie Emplocity, siły wyższej lub spowodowanych innymi okolicznościami niezależnymi od Emplocity;
  4. szkody wynikłe wskutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Emplocity nie ponosi odpowiedzialności(siła wyższa,działania i zaniechania osób trzecich itp.).
 3. Emplocity nie gwarantuje prawidłowegodziałania Systemu w zakresie w jakim nie jest to od niego zależne, np. działania Bota na stronie Pracodawcy, prawidłowegodziałaniaaplikacji Messenger (w szczególności w zakresie zmian działania i dostępności aplikacji Messenger i serwisu Facebook).
 4. Emplocity nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w zasadach funkcjonowania, regulaminach oraz politykach serwisów od niego niezależnych (np. serwis Facebook, aplikacja Messenger) etc.
 5. Emplocity nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uniemożliwienia korzystania z Systemu, w związku z otrzymaniem urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Pracodawcę, Kandydata lub Rekrutera.

VII. REKLAMACJA

 1. Osobom korzystającym z Systemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związkuz funkcjonowaniem Systemu poprzez dokonanie zgłoszenia pod adresem e-mail: kontakt@emplocity.pl lub na adres Emplocity. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Kandydata (imię i nazwisko, lub adres email);
  2. oznaczenie elementu Systemu, którego działania reklamacja dotyczy oraz ewentualne wskazanie strony internetowej na której zaimplementowany został Bot, jeżeli reklamacja ma związek z funkcjonowaniem Bota;
  3. przedmiot reklamacji;
  4. uzasadnienie reklamacji.
 2. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę przesłania reklamacji na adres e-mail kontakt@emplocity.pl lub na adres Emplocity w Warszawie (00-695) przy ulicy Nowogrodzkiej nr 51, III piętro.
 3. Emplocity dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. Emplocity powiadomi osobę, która złożyła reklamację o jej rozpatrzeniu poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej na adres podany w reklamacji.

VIII. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

 1. System wraz z projektem strony internetowej Emplocity oraz wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Systemie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Systemie lub udostępnianymi za jego pomocą, podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa. Emplocity zastrzega sobie wszystkie prawa do Systemu. Wykorzystywanie, kopiowanie lub dystrybucja jakichkolwiek treści zawartych w Systemie bez uprzedniej zgody i wiedzy Emplocity jest bezwzględnie zabronione. W przypadku stwierdzenia naruszenia przysługujących Emplocity praw, Emplocity podejmie działania w celu ich ochrony na drodze sądowej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
 2. Emplocity ma prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w przypadku, gdy:
  1. nastąpiła zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które dotyczy kwestii określonych w Regulaminie;
  2. taki obowiązek został nałożony na Emplocity na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
  3. nastąpiły zmiany w zakresie funkcjonalności Serwisu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie www.emplocity.pl. Emplocity będzie informować o zmianach w Regulaminie na stronie www.emplocity.pl. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Kandydat ma prawo rozwiązaćUmowę.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.