Regulamin korzystania z serwisu Emplocity

PREAMBUŁA

Niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu Emplocity.pl” (dalej „Regulamin”) określa warunki korzystania z internetowego serwisu Emplocity.pl. Regulamin określa zasady, prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu Emplocity.pl. W niniejszym regulaminie wskazane są również prawa i obowiązki leżące po stronie Emplocity.pl związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, a także zakres odpowiedzialności związany ze świadczeniem wspomnianych usług. Aby przystąpić do korzystania z serwisu Emplocity.pl należy zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oznacza zapoznanie się z ich treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy nawiązywanej w momencie jego akceptacji przed przystąpieniem do korzystania z serwisu Emplocity.pl.

I. O SERWISIE EMPLOCITY.PL

Emplocity.pl to serwis internetowy, który pomaga znaleźć wymarzoną pracę. Emplocity.pl poprzez rozmowę za pomocą Chatbota tworzy profile potencjalnych kandydatów. Zebrane informacje dopasowuje do ofert pracy przekazanych przez pracodawców. Jeżeli serwis odnajdzie kandydata pasującego do wymagań pracodawcy, przesyła mu o tym informację. Jeśli kandydat wyrazi zainteresowanie, serwis przedstawia mu ofertę pracy, wraz z Wizytówką Pracodawcy oraz informacjami o stanowisku i oferowanym wynagrodzeniu. Po wyraźnej zgodzie kandydata, serwis odsłania jego profil, wraz z danymi kontaktowymi, danemu pracodawcy. Od tego momentu proces rekrutacyjny jest po stronie pracodawcy, a kandydat może spodziewać się zaproszenia od pracodawcy. Korzystanie przez kandydatów z Serwisu jest darmowe, a uczestnictwo w procesie poprzez rozmowę z Chatbotem nie skutkuje powstaniem żadnych stosunków prawnych pomiędzy kandydatem a potencjalnym pracodawcą.

II. DEFINICJE

 • Administrator Serwisu – Emplocity Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 31/35, 00-893 Warszawa
 • ChatBot – funkcjonalność Serwisu, przy pomocy której Kandydat w trakcie interaktywnej konwersacji z inteligentnym programem komputerowym podaje dane związane z udziałem w procesie rekrutacyjnym, które są następnie przekształcane w sposób automatyczny w Profil Kandydata. ChatBot może być także zaimplementowany na Stronie Pracodawcy. Konwersacja z Botem wymaga skorzystania z aplikacji Messenger.
 • Emplocity.pl / Usługodawca – Emplocity Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 31/35, 00-893 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470252, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 522 30075 85, nr REGON 146788578, kapitał zakładowy 13.750,00 złotych.
 • Kandydat / Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna zainteresowana udziałem w procesie rekrutacyjnym w celu znalezienia Zatrudnienia.
 • Polityka Prywatności – dokument zawierający zbiór informacji kierowanych do Kandydatów w celu poinformowania ich o tym, jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane w związku z korzystaniem z usług Serwisu.
 • Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca podmiotem praw i obowiązków przysługujących pracodawcy lub zamawiającemu, tj. ma prawo do zatrudniania osób fizycznych za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę lub zlecania wykonywania określonych prac za wynagrodzeniem na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Profil – funkcjonalność Serwisu, które zawiera zbiór informacji podanych przez Kandydata podczas rozmowy z ChatBotem. Po dopasowaniu oferty pracy do informacji podanych przez Kandydata, Profil (po uprzedniej zgodzie Kandydata) wyświetla się Pracodawcy w ograniczonej formie tj. bez danych osobowych, zdjęcia i danych kontaktowych.
 • Serwis – oznacza serwis Emplocity.pl znajdujący się na stronie www.emplocity.pl, obejmujący Chatbota rekrutacyjnego zaimplementowanego w serwisie oraz na stronach internetowych pracodawców.
 • Umowa – umowa o świadczenie przez Emplocity.pl na rzecz Kandydata usług drogą elektroniczną, zawierana poprzez rozpoczęcie konwersacji z Chatbotem po uprzedniej akceptacji Regulaminu i zapoznaniem się z Polityką Prywatności.
 • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • Wizytówka Pracodawcy – profil Pracodawcy zawierający zbiór informacji o Pracodawcy, w tym wymagane dane identyfikacyjne wraz z materiałami stworzonymi przez Usługodawcę oraz wszelkie dodatkowe informacje promujące danego Pracodawcę.
 • Zaproszenie do procesu rekrutacji – zaproszenie do procesu rekrutacji, kierowane przez Pracodawcę do dowolnego Kandydata za pośrednictwem Serwisu. Zaproszenia nie są wiążące i nie stanowią wiążącego zobowiązania do zatrudnienia.
 • Zatrudnienie – na potrzeby niniejszego Regulaminu Zatrudnieniem jest wszelki stosunek prawny nawiązywany pomiędzy Pracownikiem i Pracodawcą w tym m.in. umowa o pracę, wszelkie umowy cywilnoprawne, umowy typu B2B itp. wszelkie umowy terminowe lub na okres próbny.
 • Zasoby Serwisu – oznaczają udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty pracodawców oraz funkcja Chatbota.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE - ZAWARCIE UMOWY (PROFIL) I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Kandydata korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Usług następuje z chwilą rozpoczęcia konwersacji z Chatbotem przez Kandydata po uprzednim wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Kandydat przed podaniem swoich danych osobowych służących do automatycznego wypełnienia formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na ich przetwarzanie w związku z celem zawieranej umowy na warunkach określonych w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem iż zgoda jest niezbędna do rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu. Kandydat potwierdzając zapoznanie się z regulaminem i wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu i oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  5. zapoznał lub mógł się zapoznać z Polityką Prywatności i świadomy jest praw, które mu przysługują w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Emplocity.pl.
 3. Jawność danych Kandydata jest wyłączona, co wynika z charakteru Serwisu. Po wyrażeniu zgody przez Kandydata, Pracodawcy mają dostęp jedynie do zanonimizowanego Profilu Kandydata – informacji dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego, dodatkowych kursów itp., bez możliwości podglądu zdjęcia, danych osobowych, danych kontaktowych lub jakichkolwiek innych, które pozwalałyby na identyfikację Kandydata bez jego wiedzy i zgody. Pracodawca otrzymuje wygenerowany profil Kandydata zawierający danych osobowe i kontaktowe, jedynie po wyrażeniu na to zgody osoby, której dane dotyczą oraz zgody na otrzymanie Zaproszenia do procesu rekrutacji. Pracodawca z chwilą otrzymania danych osobowych Kandydata zawartych w wygenerowanym Profilu, staje się ich administratorem i dokonuje ich przetwarzania na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność.
 4. Kandydatowi, w zakresie przekazywanych przez niego danych osobowych, przysługują uprawnienia do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. GDPR) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. GDPR).

  W takim wypadku, jeżeli dane Kandydata zostały także przekazane Pracodawcy, Usługodawca niezwłocznie przekazuje Pracodawcy żądanie Kandydata w zakresie skorzystania z przysługujących mu uprawnień . Pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrzenia żądań Kandydata zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Usługodawca tworzy dla Kandydata w ramach Serwisu Profil. W przypadku zmiany adresu email, Kandydat powinien o tym zawiadomić Usługodawcę.
 6. Prowadzenie korespondencji pomiędzy Usługodawcą a Kandydatem za pośrednictwem elektronicznej poczty email odbywa się jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Kandydata.
 7. Kandydat w celu prawidłowego przebiegu współpracy z Usługodawcą powinien na bieżąco aktualizować podane dane kontaktowe.
 8. Kandydat może posiadać tylko jeden Profil w Serwisie. W przypadku wykrycia faktu posiadania większej ilości Profili przez jednego Kandydata, Administrator Serwisu wzywa Kandydata do usunięcia Profili dodatkowych, a po bezskutecznym wezwaniu w terminie 7 dni od wezwania sam usuwa dodatkowe profile Kandydata.
 9. W celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług, Kandydat zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych i informacji na swój temat oraz dokonywania ich bieżącej aktualizacji.
 10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu, jeżeli stwierdzi, iż podane przez Kandydata dane oraz informacje są nieprawdziwe.
 11. Jeżeli Administrator uzna, iż podane przez Kandydata informacje są niepełne, nieprawdziwe i uniemożliwiają współpracę, wezwie Kandydata to zmiany lub uzupełnienia danych w wyznaczonym terminie. Jeżeli Kandydat nie dokona tych czynności w celu umożliwienia dalszego wykonywania umowy, Administrator Serwisu będzie uprawniony do rozwiązania umowy i usunięcia Profilu.
 12. Usługodawca może odmówić utworzenia Profilu o określonej nazwie, jeżeli jest on już używany w ramach Serwisu lub jeżeli poweźmie uzasadnioną informację, że jest on sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub interesami Usługodawcy.
 13. Umowa zostaje zawarta na czas korzystania z usług serwisu Emplocity.pl .
 14. Kandydat jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i naruszających prywatność innych osób lub Kandydatów.
 15. Kandydat ma prawo w każdym czasie korzystać z Usług za pośrednictwem Serwisu oraz edytowania wprowadzonych danych.
 16. Kandydat może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, a Usługodawca może rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie Kandydata w przypadku stwierdzenia, że Kandydat naruszył postanowienia Regulaminu.
 17. Usługodawca rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Profilu Kandydata w Serwisie. Usługodawca zawiadomi Kandydata o zamiarze skasowania Profilu, z zachowaniem 14-dniowego okresu , w którym Kandydat będzie mógł odnieść się do sprawy. Po upływie 14 dni od zawiadomienia Kandydata, Profil zostanie skasowany.
 18. Kandydat może rozwiązać Umowę poprzez zgłoszenie żądania „usunięcie Konta”.

IV. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Kandydat uzyskuje dostęp do Serwisu po akceptacji regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji umowy zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.
 2. Sposób przetwarzania danych oraz uprawnienia przysługujące Kandydatowi opisane są w Polityce Prywatności.
 3. Serwis może odmówić utworzenia Profilu w przypadku braku obiektywnej weryfikacji powyższych informacji (np. podanie niewystarczającej ilości informacji niezbędnych do utworzenia Profilu Kandydata używanego w procesie dopasowywania do ofert Pracodawców).
 4. Kandydat poprzez Serwis uzyskuje możliwość dostępu do rynku Pracodawców, stając się za uprzednim wyrażeniem zgody, odbiorcą zaproszeń do procesu rekrutacji.
 5. Zaproszenia do udziału w procesie rekrutacji składane Kandydatowi przez Pracodawcę nie stanowią oferty, akceptacji ani wiążącej umowy. Na koniec procesu składania Zaproszenia do procesu rekrutacji Kandydat może wybrać z którym Pracodawcą chce się skontaktować lub zdecydować, że nie chce skontaktować się z żadnym.
 6. Korzystanie z Serwisu jest dla Kandydatów bezpłatne.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie informacje dotyczące zasad oraz przetwarzania danych Kandydatów zawarte są w Polityce Prywatności.

VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Wymagania techniczne:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML, HTML 5.0 javascript oraz PDF;
  3. dostęp do aplikacji Messenger i aktywne konto w serwisie Facebook.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu;
  2. modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu;
  3. zaprzestania działalności lub przeniesienia praw na inne podmioty oraz podjęcia innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przetwarzania danych Kandydatów, Emplocity.pl poinformuje ich o takich planach i poprosi o wyrażenie zgody na przekazanie danych Kandydatów innym podmiotom ze wskazaniem o jakie podmioty chodzi;
  4. usuwania Profili zawierających treści niezgodne z zawartą Umową, bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem, propagujące przemoc, niemoralne lub naruszające dobre obyczaje;
  5. usuwania Kont oraz zablokowania dostępu do zasobów użytkowników w przypadku pojawienia się treści erotycznych, pornograficznych, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz innych treści sprzecznych z prawem albo z dobrymi obyczajami.
 1. Wymagania techniczne:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML, HTML 5.0 javascript oraz PDF;
  3. dostęp do aplikacji Messenger i aktywne konto w serwisie Facebook.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu;
  2. modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu;
  3. zaprzestania działalności lub przeniesienia praw na inne podmioty oraz podjęcia innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przetwarzania danych Kandydatów, Emplocity.pl poinformuje ich o takich planach i poprosi o wyrażenie zgody na przekazanie danych Kandydatów innym podmiotom ze wskazaniem o jakie podmioty chodzi;
  4. usuwania Profili zawierających treści niezgodne z zawartą Umową, bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem, propagujące przemoc, niemoralne lub naruszające dobre obyczaje;
  5. usuwania Kont oraz zablokowania dostępu do zasobów użytkowników w przypadku pojawienia się treści erotycznych, pornograficznych, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz innych treści sprzecznych z prawem albo z dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie oraz ujawnianie jakiejkolwiek części Serwisu w żaden jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez automatyczny lub nieautomatyczny „scraping”.
 4. Zabrania się sprzedawania, przenoszenia albo cedowania swojego prawa do korzystania z Serwisu, na osobę trzecią.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Z zastrzeżeniem Działu VII ust. 2 lit Regulaminu, Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Profilu, jeśli dany Użytkownik posiadał już wcześniej Profil w Serwisie i został on usunięty przez Administratora z przyczyn wskazanych w Dziale III.
 3. Usługodawca w ramach Serwisu dostarcza Pracodawcom miejsce i narzędzia programowe, aby umożliwić im znalezienie Kandydatów i kontakt z nimi.
 4. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Kandydatem a Pracodawcą.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek naruszenia postanowień Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które żadna strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Kandydatów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez podmioty korzystające z usług Serwisu oraz za treści przez nich, które naruszają prawa lub dobra osób trzecich;
  3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych nieleżących po stronie Usługodawcy lub siły wyższej oraz spowodowanej innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które nie ponosi odpowiedzialności;
  4. szkody wynikłe wskutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.).
 3. Emplocity.pl nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu w zakresie w jakim nie jest to od niego zależne tj. np. działania ChatBota na stronie Pracodawcy, prawidłowego działania aplikacji Messenger (w szczególności w zakresie zmian działania i dostępności aplikacji Messenger i serwisu Facebook) itp.
 4. Emplocity.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w zasadach funkcjonowania, regulaminach oraz politykach serwisów od niego niezależnych (np. serwis Facebook, aplikacja Messenger) etc.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich działań w granicach obowiązujących przepisów prawa, które uzna za słuszne, w celu zapobiegnięcia wszelkim naruszeniom, wyegzekwowania wszelkich postanowień lub naprawienia wszelkich naruszeń niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności lub wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

IX. REKLAMACJA

 1. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu poprzez dokonanie zgłoszenia pod adresem e-mail: kontakt@emplocity.pl . Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, lub adres email);
  2. oznaczenie Serwisu, którego działania reklamacja dotyczy oraz ewentualne wskazanie stronu internetowej Pracodawcy na której zaimplementowany został ChatBot;
  3. przedmiot reklamacji;
  4. uzasadnienie reklamacji.
 2. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Emplocity.pl.
 3. Usługodawca dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. Usługodawca powiadomi Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres email podany w reklamacji.

X. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Projekt Serwisu wraz ze wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Serwisie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Serwisie lub udostępnianymi za jego pomocą, podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa. Usługodawca zastrzega sobie wszystkie prawa do Serwisu i Strony. Wykorzystywanie, kopiowanie lub dystrybucja jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie bez zgody i wiedzy Usługodawcy jest niezgodne z prawem, w przypadku stwierdzenia takiego naruszenia Usługodawca będzie dochodził swoich praw na drodze sądowej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.
 2. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w portalu. Informacje o zmianach wysyłane będą Użytkownikowi na jego adres email lub za pośrednictwem ChatBota. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług w terminie 24 godzin od uzyskania informacji o zmianie Regulaminu na swoim Profilu. Po upływie tego terminu, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. ) O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (dz. u. z 2017 r. poz. 459 t.j. z późn. zmianami), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Emplocity.pl, a użytkownikiem Serwisu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.