PREAMBUŁA

Niniejszy „Regulamin korzystania z Systemu” (dalej „Regulamin”) określa warunki korzystania z internetowego Systemu prowadzonego przez Emplocity.pl. Regulamin określa zasady, prawa i obowiązki osób korzystających z Systemu. W niniejszym Regulaminie wskazane są również prawa i obowiązkileżące po stronie Emplocity.pl związane ze świadczeniemusługdrogąelektroniczną, a takżezakres odpowiedzialności związany ze świadczeniem wspomnianych usług. Aby przystąpić do korzystania z Systemu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oznacza zapoznanie się z ich treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowiąintegralnątreść umowy na świadczenie przez Emplocity.pl usługdrogąelektroniczną.

I. O SERWISIE EMPLOCITY.PL

System jest serwisem internetowym, który wspiera procesy rekrutacyjne prowadzone przez Pracodawców, pomagając w ten sposób Kandydatom znaleźć wymarzoną pracę. Kandydat, poprzez rozmowę z Botem tworzy swój Profil. System zebrane informacje dopasowuje do ofert pracy opublikowanych przez Pracodawców. Jeżeli System odnajdzie Kandydata pasującego do wymagańokreślonych w ofercie danego Pracodawcy, przesyła Pracodawcy stosowną informację wraz z zanonimizowanym profilem Kandydata. Jeśli Kandydat wyrazi zainteresowanie ofertą Pracodawcy, System przedstawia mu ofertę pracy, wraz z informacją o Pracodawcy. Po wyraźnej zgodzie Kandydata, Pracodawcy zostanie udostępnionypełen Profil Kandydata zawierający jego dane kontaktowe. Od tego momentu proces rekrutacyjny prowadzony jest wyłącznie przez Pracodawcę. Korzystanie przez Kandydatów z Systemu jest darmowe, a rozmowa Kandydata z Botem nie skutkuje powstaniem żadnychstosunków prawnych pomiędzy Kandydatem a Pracodawcą

II. DEFINICJE

 • Administrator – Emplocity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ulicy Nowogrodzkiej nr 51, III piętro lub Emplocity.pl
 • Bot – udostępniona przez Administratora funkcjonalność Systemu, oparta o platformęMessenger oraz Facebook Chat, zaimplementowana na stronie internetowej Administratora, Pracodawcy lub na innej stronie internetowej, na której znajduje się zaproszenie Administratora lub Pracodawcy do procesu rekrutacyjnego, przy pomocy której Kandydat w trakcie interaktywnej konwersacji z inteligentnym programem komputerowym tworzy lub uzupełniaProfil;
 • Emplocity.pl – Emplocity Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie(00-695) przy ulicy Nowogrodzkiej nr 51, III piętro, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470252, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 522 30075 85, nr REGON 146788578, kapitałzakładowy 20. 500,00 złotych;
 • Kandydat – osoba fizyczna wyrażająca zainteresowanie nawiązaniem stosunku pracy lub współpracy z Pracodawcą;
 • Polityka Prywatności – dokument przygotowany przez Emplocity.pl zawierający zbiór informacji o tym, jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane w związku z korzystaniem z usług Systemu;
 • Pracodawca – podmiot, na rzecz którego Emplocity.pl świadczy usługę dostępu do systemu wspierającego proces rekrutacji;
 • Profil – funkcjonalność Systemu, zawierająca dane osobowe, które Kandydat udostępniłpodczas rozmowy z Botem, pozwalająca Kandydatowi na przekazywanie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności Pracodawcom;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Systemu;
 • Rekruter – osoba korzystająca z Systemu w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w imieniu i na rzecz Pracodawcy;
 • System – serwis internetowy stworzony przez Emplocity.pl, który obejmuje także Bota, prowadzącego w sposób automatyczny konwersacje z Kandydatami, umożlwiającydopasowanie Kandydatów do konkretnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Pracodawców.
 • Umowa – umowa o świadczenie przez Emplocity.pl na rzecz Kandydata usług drogąelektroniczną, zawierana poprzez rozpoczęcie konwersacji z Botem po uprzedniej akceptacji Regulaminu i zapoznaniem się z PolitykąPrywatności;
 • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Emplocity.pl na rzecz Kandydatów w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • Zaproszenie do procesu rekrutacji – zaproszenie do procesu rekrutacji, kierowane przez Pracodawcę do dowolnego Kandydata za pośrednictwem Bota. Zaproszenie do procesu rekrutacji nie jest wiążące i nie stanowi wiążącegozobowiązania Pracodawcy do zatrudnienia Kandydata;

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU PRZEZ KANDYDATA - ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenieUsług zostaje zawarta z chwiląrozpoczęcia przez Kandydata korzystania z Usługświadczonych przez Emplocity.pl w ramach Systemu. Rozpoczęcie korzystania z Usług następuje z chwiląrozpoczęcia konwersacji z Botem przez Kandydata, po uprzednim wyrażeniuzgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce Prywatności,oraz po zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Korzystanie z Systemu jest bezpłatne.
 2. Kandydat przed podaniem swoich danych osobowych służących do automatycznego wypełnienia Profilu wyrażazgodę na ich przetwarzanie, w związku z realizacją Umowy. Zgoda Kandydata jest dobrowolna lecz niezbędna do rozpoczęcia korzystania z Systemu. Kandydat potwierdzając zapoznanie się z Regulaminem i wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z Systemu i oświadcza,że:
  1. jest pełnoletni;
  2. jest uprawniony do zawarcia Umowy;
  3. odane przez niego dane nie naruszają i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  5. zapoznałsię z PolitykąPrywatności i świadomy jest praw, które mu przysługują w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Emplocity.pl.
 3. Jawność danych Kandydata jest wyłączona, co wynika z zasad funkcjonowania Systemu. Pracodawcy mają dostęp jedynie do zanonimizowanego Profilu Kandydata – informacji dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego, dodatkowych kursów itp., bez możliwości podglądu zdjęcia, danych osobowych, danych kontaktowych lub jakichkolwiek innych, które pozwalałyby na identyfikację Kandydata bez jego wiedzy i zgody. Pracodawca otrzymuje wygenerowany Profil Kandydata zawierający danych osobowe i kontaktowe, dopiero po wyrażeniu jednoznacznej zgody Kandydata oraz zgody na otrzymanie Zaproszenia do procesu rekrutacji. Pracodawca z chwilą otrzymania danych osobowych Kandydata zawartych w wygenerowanym Profilu, staje się ich administratorem i dokonuje ich przetwarzania na własny rachunek oraz na własnąodpowiedzialność.
 4. Kandydat w celu prawidłowego przebiegu współpracy z Emplocity.pl powinien podawaćprawdziwe dane i informacje na swój temat oraz na bieżącoaktualizować Profil.
 5. Emplocity.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu, jeżeli stwierdzi, iż podane przez Kandydata dane lub informacje są nieprawdziwe.
 6. Umowa zostaje zawarta na czas korzystania przez Kandydata z Systemu (umowa na czas nieokreślony).
 7. Kandydat jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócićfunkcjonowanie Systemu;
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i naruszającychprywatność innych osób korzystających z Systemu.
 8. Kandydat ma prawo w każdym czasie korzystać z Usług za pośrednictwem Systemu oraz edytowania wprowadzonych danych.
 9. Kandydat może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.Oświadczenie o odstąpieniupowinno zostać złożone pisemnie na adres Emplocity.pl lub mailowo na adres: kontakt@emplocity.pl.
 10. Kandydat może w każdym czasie rozwiązaćUmowę o świadczenieusługdrogąelektronicznąbez podania przyczyn, w trybie natychmiastowym, a Emplocity.pl możerozwiązaćUmowę z przyczyn leżących po stronie Kandydata w przypadku stwierdzenia, że Kandydat naruszyłpostanowienia Regulaminu.
 11. Emplocity.pl rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Profilu Kandydata z Systemu. Emplocity.pl zawiadomi Kandydata o zamiarze skasowania Profilu, z zachowaniem 14-dniowego okresu , w którym Kandydat będziemógłzłożyć stosowne wyjaśnienia. W przypadku nieuwzględniania przez Emplocity.pl wyjaśnień Kandydata lub w przypadku niezłożenia przez Kandydata wyjaśnień, po upływie 14 dni od zawiadomienia Kandydata, Profil zostanie skasowany.
 12. Kandydat możerozwiązaćUmowę poprzez zgłoszenieżądania„usunięcie Profilu”.
 13. Zaproszenia do procesu rekrutacji, składane Kandydatowi przez Pracodawcę, nie stanowiąoferty, akceptacji ani wiążącej umowy. Na koniec procesu składania Zaproszenia do procesu rekrutacji Kandydat możewybrać z którym Pracodawcą chce sięskontaktować lub zdecydować,że nie chce skontaktowaćsię z żadnym.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU PRZEZ KANDYDATA

 1. Rekruter korzysta z Systemu na zasadach określonych w umowie na świadczenieusługidostępudo systemu wspierającego proces rekrutacji zawieranej pomiędzyPracodawcą a Emplocity.pl.
 2. Po zawarciu umowy pomiędzyPracodawcą a Emplocity.pl, Emplocity.pl umożliwia utworzenie konta Rekrutera w Systemie.
 3. Za pośrednictwem Systemu, Rekruter ma dostęp do zanonimizowanych Profili Kandydatów, których System dopasował do procesów rekrutacyjnych danego Pracodawcy, oraz – po wyrażeniu zgody przez Kandydata – do Profili Kandydatów zawierających ich pełne dane osobowe.
 4. Rekruter może w każdym czasie złożyć do Emplocity.pl żądanieusunięcia konta Rekrutera.
 5. Konto Rekrutera może zostać także w każdym czasie zablokowane lub usunięte na żądaniezgłoszone przez Pracodawcę. Emplocity.pl nie ponosi żadnejodpowiedzialności w związku z usunięciem konta Rekrutera zgodnie z żądaniem Pracodawcy.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie informacje dotyczące zasad oraz przetwarzania danych osobowych Kandydatów oraz Rekruterów przez Administratora zawarte są w Polityce Prywatności.

VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ EMPLOCITY.PL

 1. Aby móc w pełnikorzystać z Usługi należy zapewnić:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML, HTML 5.0 javascript oraz PDF;
  3. dostęp do aplikacji Messenger i aktywne konto w serwisie Facebook.
 2. Emplocity.pl zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynnościkonserwacyjne lub związane z modyfikacją Systemu;
  2. modyfikacji usług,narzędzi oraz sposobu działania Systemu;
  3. zaprzestania działalności lub przeniesienia praw na inne podmioty oraz podjęcia innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z System, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przetwarzania danych Kandydatów oraz Rekruterów, Emplocity.pl poinformuje ich o takich planach i poprosi o wyrażenie zgody na przekazanie danych Kandydatów i Rekruterów innym podmiotom ze wskazaniem o jakie podmioty chodzi;
  4. usuwania Profili zawierających treści niezgodne z zawartą Umową, bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, propagujące przemoc, niemoralne lub naruszające dobre obyczaje.
 3. Zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie oraz ujawnianie jakiejkolwiek części Systemu w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez automatyczny lub nieautomatyczny „scraping”.
 4. Zabrania się sprzedawania, przenoszenia albo cedowania swojego prawa do korzystania z Systemu, na osobętrzecią.
 5. Zabrania sięudostępnianiahaseł oraz umożliwiania osobom trzecim z korzystania z Systemu w imieniu Kandydata lub Rekrutera.
 6. Emplocity.pl zastrzega, że korzystanie z Systemu możewiązaćsię ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet.
 7. Emplocity.pl zastrzega sobie możliwość odmowy świadczeniaUsługi w przypadku naruszania przez Kandydata Regulaminu.
 8. Z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3, Emplocity.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczeniaUsług.
 9. Emplocity.pl zastrzega sobie prawo usunięcia Profilu, jeśli dany Kandydat posiadał jużwcześniej Profil w Systemie i został on usunięty przez Emplocity.pl z przyczyn wskazanych w Dziale III.
 10. Emplocity.pl nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Kandydatem a Pracodawcą.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek naruszenia postanowień Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależytewykonanie byłonastępstwemokoliczności, za które żadna strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Emplocity.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Kandydatów lub Rekruterów z Systemu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. za treść wiadomości wysyłanych przez Pracodawców, Kandydatów oraz Rekruterów oraz za treści przez nich udostępniane, które naruszają prawa lub dobra osób trzecich;
  3. utratę przez Kandydata lub Rekrutera danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznychnieleżących po stronie Emplocity.pl, siływyższej lub spowodowanych innymi okolicznościaminiezależnymi od Emplocity.pl;
  4. szkody wynikłe wskutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwemokoliczności, za które Emplocity.pl nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa,działania i zaniechania osób trzecich itp.).
 3. Emplocity.pl nie gwarantuje prawidłowegodziałania Systemu w zakresie w jakim nie jest to od niego zależne, np. działania Bota na stronie Pracodawcy, prawidłowego działania aplikacji Messenger (w szczególności w zakresie zmian działania i dostępności aplikacji Messenger i serwisu Facebook).
 4. Emplocity.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w zasadach funkcjonowania, regulaminach oraz politykach serwisów od niego niezależnych (np. serwis Facebook, aplikacja Messenger) etc.
 5. Emplocity.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uniemożliwienia korzystania z Systemu, w związku z otrzymaniem urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomośćo bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Kandydata lub Rekrutera.

VIII. REKLAMACJA

 1. Osobom korzystającym z Systemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Systemu poprzez dokonanie zgłoszenia pod adresem e-mail: kontakt@emplocity.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Kandydata lub Rekrutera (imię i nazwisko, lub adres email);
  2. oznaczenie elementu Systemu, którego działania reklamacja dotyczy oraz ewentualne wskazanie stronu internetowej na której zaimplementowany został Bot, jeżelireklamacja ma związek z funkcjonowaniem Bota;
  3. przedmiot reklamacji;
  4. uzasadnienie reklamacji.
 2. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę przesłania reklamacji na adres e-mail kontakt@emplocity.pl lub na adres Emplocity.pl w Warszawie (00-695) przy ulicy Nowogrodzkiej nr 51, III piętro.
 3. Emplocity.pl dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. Emplocity.pl powiadomi osobę, która złożyłareklamację o jej rozpatrzeniu poprzez wysłaniewiadomości na adres email podany w reklamacji.

IX. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

System wraz z projektem strony internetowej Emplocity.pl oraz wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Systemie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Systemie lub udostępnianymi za jego pomocą, podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązującychprzepisów prawa. Emplocity.pl zastrzega sobie wszystkie prawa do Systemu. Wykorzystywanie, kopiowanie lub dystrybucja jakichkolwiek treści zawartych w Systemie bez uprzedniej zgody i wiedzy Emplocity.pl jest bezwzględnie zabronione. W przypadku stwierdzenia naruszenia przysługującychEmplocity.pl praw, Emplocity.pl podejmie działania w celu ich ochrony na drodze sądowej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.
 2. Emplocity.pl ma prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie www.emplocity.pl. Emplocity.pl będzie informować o zmianach w Regulaminie na stronie www.emplocity.pl. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Kandydat ma prawo rozwiązaćUmowę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.