Akcjonariat

Kapitał zakładowy Emplocity S.A. wynosi 111 379,10 zł i dzieli się na 1 113 791 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu:
AkcjonariuszLiczba akcjiUdział %Liczba głosów% udział w głosach
Krzysztof Sobczak264.36023.74264.36023.74
Arkadiusz Talun264.36023.74264.36023.74
Enprom HVC sp. z.o.o.219.23619.68219.23619.68
Pozostali akcjonariusze365.83532.84365.83532.84
Łącznie1.113.791100.001.113.791100.00

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu przed emiisja (I. akcji/głosów)
Krzysztof Sobczak
Arkadiusz Talun
Enprom HVC Sp. z.o.o.
Pozostali akcjonariusze

Polityka dywidendowa

Spółka nie przyjęła polityki dywidendowej. Przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów prawa.

Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką