Akcjonariat

Kapitał zakładowy Emplocity S.A. wynosił 114 979,10 zł i był opłacony w całości. Na kapitał zakładowy składało się 1 149 791 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu:
AkcjonariuszLiczba akcjiUdział %Liczba głosów% udział w głosach
Krzysztof Sobczak26436022.99%26436022.99%
Arkadiusz Talun26436022.99%26436022.99%
Enprom HVC sp. z.o.o.21923619.07%21923619.07%
Robert Wilczyński677235.89%677235.89%
Marek Czwienczek638195.55%638195.55%
Pozostali akcjonariusze27029323.51%27029323.51%
Łącznie1149791100,00 %1149791100,00 %

Struktura akcjonariatu

Polityka dywidendowa

Spółka nie przyjęła polityki dywidendowej. Przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów prawa.

Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką